Vi erbjuder och har kunskaper inom

  • Tillståndsansökan miljöfarlig verksamhet (vindkraft, hamnar etc.)
  • Samråd
  • Samrådsredogörelser
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  • Tekniska beskrivningar
  • Alternativstudier
  • Lokaliseringsutredningar
  • Riskbedömningar av förorenade områden
  • Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar
  • Miljöstöd miljölagstiftning

Iterios konsulter har stor erfarenhet av anmälningar och tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Exempelvis har Iterios konsulter arbetat med tillståndsprocesser för vindkraftverk, värme- och kylanläggningar, hamnar, varv och avfallsanläggningar. Vi ansvarar för att driva hela tillståndsprocessen, från de inledande strategiska besluten till att ta fram miljökonsekvensbeskrivning (MKB), teknisk beskrivning och ansökan. Prövningsprocessen innefattar ett flertal moment som samråd, upprättande av samrådsredogörelse, alternativstudie och ansökningshandlingar samt domstolsförhandling. Iterios konsulter är väl insatta i miljölagstiftningen och dess förändringar och arbetar med uppdragsledning och ett samordnande helhetsansvar av anmälningar och tillståndsansökningar. Vi har även goda samarbetspartners i form av miljörättsjurister.

Tillstånd/anmälan – miljöfarlig verksamhet

Updated on 2017-05-29T14:47:37+01:00, by Iterio.