Vi erbjuder tjänster och utredningar kopplade till

  • Natura 2000
  • Artskyddsförordningen
  • Områden med biotopskydd, strandskydd och  naturreservat m.m.

Många av bestämmelserna för tillstånd och dispenser för naturvård finns i miljöbalken, men även i direktiv från EU. Om åtgärder ska göras i ett skyddat område behövs tillstånd. Iterios konsulter arbetar med samordning och uppdragsledning av olika typer av tillstånd och dispenser samt ansvarar för upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi har goda samarbetspartners med exempelvis naturvårdskonsulter, ekologer och biologer som genomför fältbaserade undersökningar och inventeringar.

Övriga tillstånd och dispenser

Updated on 2017-05-29T14:49:16+01:00, by Iterio.