Saltsjöbanan är en järnväg från år 1893 som går mellan Slussen och Saltsjöbaden samt Solsidan. Program Saltsjöbanan har i uppdrag att genomföra många av de åtgärder som krävs för att möta dagens och framtidens behov av kollektivtrafik på Saltsjöbanan genom att upprusta, modernisera och öka turtätheten.

Programmets sluttidpunkt är år 2026. Projekten befinner sig i olika faser från planering till genomförande. I program Saltsjöbanan ingår projekten Upprustningen, ATC, Kapacitetsåtgärder, Saltsjöbanans upphöjning, Norra Danviksbron och Henriksdal-Slussen. Syftet med program Saltsjöbanan är att skapa ett tryggt, säkert och tillgängligt resande för resenärer på Saltsjöbanan och en miljö för närboende efter banan som uppfyller gällande riktlinjer för buller. Därtill är syftet att möjliggöra tolvminuterstrafik. För att möjliggöra tolvminuterstrafik kommer två mötesstationer byggas, C6-fordon konverteras samt Neglingedepån anpassas till ett ökat antal fordon. Åtgärder på Norra Danviksbron ska vara klara under år 2025. När trafikförvaltningens och Stockholms stads arbeten vid Slussen är utförda återläggs sträckan mellan Henriksdal och Slussen som idag är avstängd.

Under projektets olika skeden är Iterio med i trafikförvaltningens organisation och samordnar projektets miljöarbete. Arbetet omfattar bland annat av planering av miljöfrågor, miljöstöd i järnvägsplanprocessen och upprättande av MKB:er, samordning av underlagsutredningar, kravställning i förfrågningsunderlag, uppföljning av projektörernas och entreprenörernas miljöarbete och egenkontroll, ronder, möten och kontakt med tillsynsmyndigheten.

Upprustning av Saltsjöbanan

Updated on 2019-12-10T19:31:28+01:00, by Iterio.