Trafikplats Viggbyholm, Vectorwall

Trafikplats Viggbyholm byggs om och förbättras. I dagsläget har trafikplatsen låg kapacitet och dålig framkomlighet, med köbildning på ramperna som följd. Viggbyholms trafiksplats är ursprungligen anpassad för vänstertrafik och stråket för gång- och cykeltrafikanter har låg standard.

I samband med att Täby centrum byggs ut och nya bostäder byggs där Täby Galopp finns idag ökar trycket på trafikplatsen. Entreprenaden genomförs som en totalentreprenad och trafikplatsen byggs om med nya ramper till och från E18, ny bro över E18 samt två cirkulationsplatser på var sida om E18. Ytterligare en cirkulationsplats byggs på Bergtorpsvägen som ansluter mot Flyghamnsvägen. För att underlätta och knyta samman gång och cykeltrafiken tillkommer dessutom nya gång- och cykel förbindelser inom området. I anslutning till brons södra landfäste byggs en drygt 6 m hög Vectorwall (ett stödmursystem).

Geoteknisk projektering av trafikplats Viggbyholm

SVEAB är entreprenör och Iterio har ansvarat för den geotekniska projekteringen av trafikplatsen. Vi har dimensionerat och tagit fram arbetsritningar för lättfyllning och Vectorwall samt utrett och svarat för geotekniska frågeställningar som har dykt upp under entreprenadens gång. Vectorwall:en är klassad som geoteknisk kategori 3 (GK3), vilket bl. a. ställer högre krav på dimensionering och utökad kontroll på arbetsplatsen.

Trafikplats Viggbyholm – geoteknisk projektering

Updated on 2019-05-08T15:05:05+02:00, by Iterio.