Tomteboda bussdepå

Illustration: Karavan landskapsarkitekter + BBH arkitekter & Ingenjörer

Postens verksamhet i Tomteboda flyttar och trafikförvaltningen i Stockholm har intresse i att flytta nuvarande Hornsbergsdepån till Tomteboda. Iterio har arbetat med att genomföra en miljöbedömning och upprätta en MKB för detaljplan för ny bussdepå i Tomteboda m.fl. i Solna.

Tomteboda ligger i Solna och området avgränsas av E4/Essingeleden och Pampaslänken i söder, Huvudstavägen i väster och ett stort spårområde i öster. En bussdepå i Tomteboda är viktig både för Stockholms kollektivtrafik och regionen i stort då det finns ett stort behov för nya bussdepåer för stadsbussar i Stockholm. Detaljplanen innebär att postens verksamheter flyttar ut och utformas för att bland annat rymma ca 240 bussuppställningsplatser för SL:s innerstadsbussar. Området ska även rymma verkstad, tvätt, tankning, kontor och grönytor. Inom planområdet finns ett kolonilottsområde och ett flertal värdefulla jätteekar.

Miljöstöd och MKB för Tomteboda bussdepå

Iterio har bistått projektet med miljöstöd i planeringen samt upprättat en MKB för detaljplanen samt samordnat och/eller genomfört underlagsutredningar såsom geoteknisk utredning, bullerutredning, dagvattenutredning, luftutredning, insektsinventering och bedömning av ekarnas ekologiska värden samt en miljöteknisk markundersökning.

Läs mer om Tomteboda bussdepå på solna.se

Tomteboda – detaljplan för ny bussdepå

Updated on 2014-09-18T11:11:14+02:00, by Iterio.