Miljöbedömning Botkyrka kommun

Foto: Botkyrka kommun

Under 2011 påbörjade Botkyrka kommun processen med att ta fram ett nytt förslag till översiktsplan. Iterio har arbetat med att genomföra en miljöbedömning och MKB av planen.

I Botkyrka kommun bor runt 87 500 invånare. På cirka 30 år förväntas översiktsplanen ge rum för nära 20 000 nya bostäder. Syftet med översiktsplanen är bland annat att ge förutsättningar för att nå det långsiktiga målet att Botkyrka ska bli klimatneutralt. Redan bebyggda områden ska förtätas och framkomligheten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras.

MKB och miljöbedömning Botkyrka kommun

Iterio har arbetat med miljöbedömning och MKB inför samråd och inför utställning. Iterio har fungerat som miljöstöd i miljöfrågor under översiktplanarbetet och upprättat avgränsnings PM inför samråd och MKB inför utställning. Slutsatserna redovisades i ett så kallat värderosdiagram där olika konsekvenser av målbild 2040, nollalternativet och jämförelsealternativet (scenario LågLåg) presenteras.

Miljöbedömning Botkyrka översiktsplan

Updated on 2014-09-17T13:24:21+02:00, by Iterio.