Att återföra block och sten i vattendragen med arbetsmaskiner är en del av återställningsarbetet. Källa: https://www.rebornlife.org

Vi människor har genom historien använt oss av vattendrag på många sätt. Ett exempel på det är timmerflottning i bäckar, åar och älvar som länge var det enda sättet att transportera stockar från avverkningsplatserna i inlandet till industrierna vid kusten. I Sverige pågick flottningen från början av 1800-talet fram till 1980-talet. Timmerflottningen innebar stora förändringar på vattendragen, som kom att omformas med hjälp av olika flottledskonstruktioner. För att underlätta stockarnas framfart i vattendragen rätades och rensades vattendragen på block och sten. Därmed försvann livsmiljöerna i stor utsträckning för vattenlevande arter såsom fisk och musslor.

En återställning av de vattenmiljöer som påverkats av timmerflottning innebär en påverkan på naturen under arbetets gång och kräver ett tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken, och erhålls av Mark- och Miljödomstolen. Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten beviljades sommaren 2016 det omfattande EU Life-projektet ReBorn med syfte att restaurera hela eller delar av sex olika avrinningsområden i länen. För restaureringsprojektet ReBorn har tillstånd erhållits från Mark- och Miljödomstolen.

Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar nu med ytterligare projekt som kommer att ta vid efter ReBorn. Iterio bistår länsstyrelsen i Norrbotten genom att ta fram de handlingar och underlag som krävs för de kommande fyra tillståndsansökningar som alla planeras att lämnas in till Mark- och Miljödomstolen under 2019. Exempel på handlingar som ingår i en tillståndsansökan är beskrivning av de åtgärder som ska göras och miljökonsekvensbeskrivning där bedömningar görs för att visa hur vattenmiljöerna kommer att påverkas under och efter att åtgärderna genomförts.

Restaureringsprojekt möjliggör att de vattenmiljöer som påverkats av timmerflottning återställs till vad de var innan flottningen. Detta kan göras på olika sätt både manuellt och med hjälp av maskiner. Vid maskinell restaurering används arbetsmaskinerför att lägga tillbaka block och sten till vattendragen samt att skapa mer naturlig variation.  Manuell restaurering används framförallt vid restaurering av lekbottnar. En metod för lekbottenåterställning är Hartijoki-metoden, där bottnarna luckras upp med handkraft för att skapa lekbottnar för lax och öring.

-Det är otroligt spännande att få vara delaktig i ett såhär stort projekt som syftar till att förbättra och återställa vattenmiljöer i Sverige, säger Camilla Mattsson som är uppdragsledare i miljögruppen på Iterio.

Iterio bistår Länsstyrelsen i Norrbotten i tillståndsansökan för vattenverksamhet för återställning av vattenmiljöer

Updated on 2019-04-03T14:20:41+02:00, by Iterio.