På KTH Campus planerar Akademiska Hus att bygga nya studentbostäder och institutionsbyggnader. Iterio arbetar i detta uppdrag med utredningar och bedömningar kopplade till rekreativa och ekologiska värden.

Planområdet för de nya bostäderna och institutionsbyggnaderna vid KTH angränsar till Nationalstadsparken. I området finns ett flertal ekar, bland annat på den så kallade ekbacken vid Drottning Kristinas väg. Området utgör även ett viktigt spridningssamband för ekar.

Rekreativa och ekologiska perspektiv för nya KTH Campus

Iterio har i detta uppdrag fungerat som miljöstöd åt kommunen och Akademiska Hus samt upprättat PM där detaljplanernas konsekvenser utifrån ett ekologiskt och rekreativt perspektiv beskrivs. Inom detta uppdrag har underkonsulter anlitats för trädinventering och naturvärdesbedömning.

Läs mer om nya KTH Campus på kth.se

KTH Campus – rekreativa och ekologiska värden

Updated on 2018-05-21T20:54:09+02:00, by Iterio.