700x500_sös

Barn från den intilliggande Förskolan Sachsgatan och personal på SÖS vid en visning av bergrummet.

För ökad tillförlitlighet och driftsäkerhet ska Södersjukhusets elförsörjning utökas till två geografiskt skilda elstationer. Iterio tar fram ritningar för mottagningsstationerna.

Södersjukhuset ska i framtiden försörjas med el från två nya elstationer. Den ena mottagningsstationen placeras i en ny bergtunnel på Sachsgatan (parallellt med en redan existerande tunnel) och den andra vid Marmorgatan. Befintliga nätstationer kommer också att uppgraderas.

Tillförlitlig anläggning och ökad patientsäkerhet
Projektet ger Södersjukhuset en robust och tillförlitlig anläggning som har hög driftsäkerhet. I och med de nya stationerna ökar patientsäkerheten och gör att Södersjukhuset uppfyller Socialstyrelsens krav som formulerats i ”Det Robusta Sjukhuset”.

Projektering och schaktritningar för Södersjukhuset

Locum är beställare och Iterio har tack vare gedigen CAD-kompetens anlitats som underkonsult av Spijkerman Berg- och Sprängteknik AB. Iterio arbetar med projektering och tar fram ritningar för bägge mottagningsstationerna.

För mottagningsstationen på Sachsgatan har vi tagit fram alla arbetsritningar för en utförandeentreprenad inom teknikområde berg. Sprängningarna är avklarade och SÖS har fått en ny bergtunnel under jord.

För mottagningsstationen vid Marmorgatan ska jord- och bergschakt göras inom spont och bergsprängning. Projektet pågår och Iterio har ansvarat för schaktritningar och leverans av förfrågningshandling.

Kraftförsörjning Södersjukhuset

Updated on 2014-10-01T12:41:46+02:00, by Iterio.