Hållbarhetsbedömning Tyresö kommuns översiktsplan

Tyresö kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet inleddes 2013 med en tidig medborgardialog och samråd hålls februari-april 2015. I översiktsplanen presenteras två olika framtidsbilder och ett jämförelsealternativ med olika förslag på hur kommunen kan utvecklas fram till 2035. Parallellt och integrerat med kommunens planarbete har Iterio arbetat med en hållbarhetsbedömning.

Tyresö kommun ligger i Stockholmsregionens sydöstra del. I Tyresö finns stora skogsområden som Nacka-Erstavik i norr och Tyresta nationalpark i söder. I väster ligger sjön Drevviken och i öster Erstaviken/Östersjön. I Tyresö bor i dagsläget drygt 44 000 människor. Befolkningen förväntas öka och år 2035 bedömer kommunen att minst 65 000 människor bor i Tyresö.

Medborgarinflytande i Tyresö översiktsplan

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har det varit viktigt med medborgarinflytande. I översiktsplanens tidiga dialog ”Tyck om Tyresö 2035” lämnade ca 2000 Tyresöbor förslag på idéer kring Tyresös framtid. Inför samråd har två framtidsbilder och ett jämförelsealternativ tagits fram med förslag på hur den framtida mark- och vattenanvändningen kan se ut.

Hållbarhetsbedömning genom växelverkan

Parallellt och integrerat med kommunens planarbete har Iterio ansvarat för att ta fram en hållbarhetsbedömning. I hållbarhetsbedömningen har översiktsplanens miljömässiga/ekologiska, sociala, ekonomiska och rumsliga konsekvenser studerats. I arbetet har det även ingått att medverka på möten och ansvara för workshops med kommunala tjänstemän och politiker. Växelverkan mellan planarbetet och arbetet med hållbarhetsbedömningen möjliggör en ökad hänsyn till hållbarhetsfrågor och en ökad möjlighet till att påverka planens utformning i en hållbar riktning.

Läs mer om Tyresö kommun här

Hållbarhetsbedömning Tyresö översiktsplan

Updated on 2015-01-21T11:08:33+01:00, by Iterio.