Hållbarhetsbedömning Järfälla

Järfälla kommuns befolkning förväntas öka med ca 30 000 invånare till år 2030. För att möta framtidens behov har Järfälla kommun tagit fram en ny översiktsplan. Iterio har, i en integrerad process med planarbetet, arbetat med att ta fram en hållbarhetsbedömning av kommunens översiktsplan.

Järfälla kommun är belägen vid Mälaren, nordväst om Stockholm. Kommunen har ca 67000 invånare (2011). Två av Stockholms tio gröna kilar går genom Järfälla, Görvälnkilen och Järvakilen. Dessa utgör viktiga spridningssamband för arter och är även viktiga för dess rekreationsvärden, kulturhistoria och bidrar på olika sätt positivt till människans välmående.

Hållbarhetsbedömning av Järfälla kommuns översiktsplan

Iterio har arbetat med att genomföra och samordna en hållbarhetsbedömning av Järfälla kommuns översiktsplan som har skett integrerat med kommunens översiktsplanering. Syftet var att diskutera huruvida översiktsplanens intentioner stödjer den hållbara utvecklingens dimensioner; social-kulturell hållbarhet, rumslig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk/miljömässig hållbarhet. Arbetet genomfördes i två steg. I det första steget, inför samråd, genomfördes en översiktlig konsekvensbeskrivning av tre framtidsbilder. Till utställningen har bedömningarna fördjupats och omarbetats utifrån den valda framtidsbilden. Hållbarhetsbedömningen redovisas i ett delavsnitt i översiktsplanens huvuddokument.

Hållbarhetsbedömning Järfälla översiktsplan

Updated on 2014-10-15T16:16:57+02:00, by Iterio.