E18 Hjulsta-Kista

E18 Hjulsta–Kista får under perioden 2009-2015 motorvägsstandard och förbättras gällande framkomlighet, trafiksäkerhet, barriäreffekter, buller och vattenhantering. Under projektet ansvarar Iterio för uppföljning av miljörelaterade frågor kopplade till bygget.

E18 på sträckan Hjulsta – Kista är en hårt trafikerad sträcka i norra Stockholm och den har länge haft både framkomlighetsproblem och låg trafiksäkerhet. Europavägen har haft många signalreglerade korsningar i plan direkt ut på motorvägen, med många olyckor som följd, och har även en omfattande barriäreffekt mellan bostadsområdena i Rinkeby-Tensta och Järvafältet. Det har inte funnits några bullerskydd och vägdagvattnet har gått ut orenat. För att komma till rätta med dessa problem har 9 km ny motorväg byggts i befintligt läge, med 6 nya planskilda korsningar, 30 broar och två överdäckningar. För att separera lokaltrafik från motorvägstrafik byggs även en lokalgata mellan Rinkeby och Tensta.

E18 Hjulsta-Kista – i anslutning till bostäder och känsliga naturområden

Projektet berör 5 kommuner och omfattar en investeringskostnad på knappt 4 miljarder. Det utförs både i nära anslutning till bostäder och känsliga naturområden, samt omfattar tre grundvattensänkningar och en omgrävning av ett ytvattendrag. Under projektet ansvarar Iterio för byggledning av miljörelaterade frågor i hela projektet. Arbetet omfattar uppföljning av entreprenörernas egenkontroll, uppföljning och rapportering enligt tillstånd och kontrollprogram, ronder och inventeringar på plats, provtagning av recipienter, möten och kontakt med tillsynsmyndigheter, planering och arbetsberedningar av miljöfrågor.

E18 Hjulsta-Kista

Updated on 2014-09-17T14:11:35+02:00, by Iterio.