Arenastaden, Råstasjön, AIX Arkitekter

Illustration: AIX Arkitekter

Arenastaden är en ny stadsdel i Solna där bland annat arbetsplatser, kontor, handel, hotell samt bostäder planeras. Iterio är MKB-samordnare och miljöstöd i planeringen av stadsdelen.

Råstasjön och dess omgivningar är mycket välbesökta och ett av Solna stads viktigaste och mest lättillgängliga natur- och rekreationsområden. Naturområdet är viktigt för den biologiska mångfalden och fyller en viktig funktion i ett tätbebyggt område med högt exploateringstryck. Detaljplanens syfte är att möjliggöra huvudsakligen bostadsbebyggelse och ett begränsat inslag kommersiella lokaler samt säkerställa behovet av förskolor och annan kommunal service som behövs inom Arenastaden. Arenastaden ska länkas samman med omgivande stadsdelar och tillgängligheten ska säkerställas och vidareutvecklas till rekreationsområdet vid Råstasjön.

MKB-samordning, miljöstöd och miljöprogram för Arenastaden

Iterios uppdragsledare har sedan år 2006 arbetat som MKB-samordnare och som miljöstöd åt beställaren och kommunen i samband med stadsdelens framväxt. Miljöbedömningar inkl. MKB:er har tagits fram inom ramen av planeringen, bl.a. MKB till en fördjupad översiktsplan för stadsdelen samt MKB till alla efterföljande detaljplaner. Vi har även samordnat alla behövliga underutredningar. Utöver MKB-samordning och miljöstöd har ett miljöprogram för stadsdelen upprättats. I detta har olika miljömål och krav formulerats för planering, byggande, genomförande och drift.

I uppdragsrollen ingår att delta i projektgruppen tillsammans med stadens planerare och experter, beställaren, trafikplanerare, arkitekter och andra teknikkonsulter. I projektgruppen har Iterio stöttat och bidragit med sin kompetens både vad gäller utformning av bebyggelse och det gröna samt bidragit med erfarenheter och kunskap kring hur stadsdelen ska byggas med avseende på till exempel energilösningar, dagvattenhantering, avfallshantering etc.

Vi har genomfört och samordnat flertalet underutredningar inom projektet. Bland annat naturinventeringar, landskapsanalyser, kulturhistoriska utredningar, dagvattenutredningar, materialval, miljötekniska markundersökningar, riskanalyser, bullerutredningar (väg-, spår- och industribuller), partikelutredningar, energianalyser, avfallshanteringsplaner och trafikutredningar m.m.

Miljöbedömning av bostäder vid Råstasjön

Det senaste deluppdraget var att genomföra miljöbedömning och upprätta MKB till detaljplan för i huvudsak bostäder intill Råstasjön inom Arenastaden. Detaljplanen innebär upphävande av strandskydd och anpassning till Råstasjöns höga natur- och rekreationsvärden. I uppdraget har underkonsulter bistått med underlagsutredningar avseende bl.a. Olika artinventeringar, bullerutredning och dagvattenutredning. Frågor om artskydd och strandskydd har getts ett särskilt fokus. I uppdraget har även ingått att upprätta ett miljöprogram och en särskild sammanställning inför detaljplanens antagande.

Arenastaden, MKB-samordning och miljöstöd

Updated on 2014-09-17T11:30:11+02:00, by Iterio.